Cyfleusterau

Gwasanaeth golch

Mae golchdy a adeiladwyd i bwrpas ar y safle a chaiff ei staffio 7 diwrnod yr wythnos gydol y flwyddyn er cysur a chyfleustra i’n preswylwyr.

Trin gwallt

Bydd triniwr gwallt yn ymweld â’r cartref bob pythefnos a bydd yn cynnig ystod lawn o wasanaethau trin gwallt i bob preswylydd sy’n dymuno talu am y gwasanaeth. Mae swît trin gwallt wedi’i chynllunio’n benodol ar lawr cyntaf y cartref i’r pwrpas hwn.

Iechyd Traed

Bydd ein hymarferydd iechyd traed cymwysedig yn ymweld o leiaf bob chwe wythnos. Caiff preswylwyr eu cyfeirio at yr ymarferydd iechyd traed gan staff gofal a rheolwyr yn unol ag anghenion unigol. Gwasanaeth preifat yw hwn a rhaid talu’n unigol amdano.

Materion Meddygol

Pan fyddwch yn cael eich derbyn i Glyn Nest o’r gymuned gyfagos, byddwch fel arfer yn gallu parhau ar gofrestr eich Meddyg Teulu. Fodd bynnag, os bydd defnyddiwr gwasanaeth yn newydd i’r ardal, bydd y Rheolwr yn sicrhau bod modd iddo/iddi gofrestru’n syth gyda meddyg teulu o’u dewis. Mae ein cysylltiadau gyda’r ddwy feddygfa leol, y nyrsys ardal a’r fferyllfa yn ardderchog.

Optegydd

Bydd optegwyr cymwysedig yn ymweld â’r cartref yn rheolaidd.

Addoli

Cynhelir gwasanaethau Cristnogol bob dydd Sul a gweinyddir y cymundeb yn fisol. Cynhelir gwasanaethau arbennig hefyd ar ddydd Nadolig a Sul y Pasg.

Gwasanaeth Troli

Caiff y gwasanaeth hwn, sy’n cael ei redeg gan y Pwyllgor Tŷ, ei gynnig unwaith y mis. Rhydd gyfle i’r preswylwyr brynu eitemau bach a melysion.

Parcio

Mae digon o le parcio ar gael y tu ôl i’r cartref.

Gardd Synhwyrau

Y tu cefn i’r Cartref sefydlwyd Gardd Synhwyrau i’r deiliaid gael eistedd allan yn yr haul.  Mae yna ddwy fainc dan gysgod, blodau a llwyni hardd, ffynnon fechan a blwch post.  Ceir nifer o feinciau o gwmpas yr eiddo hefyd.